Kryteria redakcyjne

EKRANy są popularnonaukowym czasopismem o tematyce audiowizualnej.

Redakcja dokonuje selekcji tekstów, biorąc pod uwagę ich tematykę, stylistykę, warsztat badawczy oraz zawartość merytoryczną. Wybrane teksty stają się przedmiotem dalszych prac redakcyjnych w ścisłej współpracy z ich Autor(k)ami.

Zachęcamy do zapoznania się z bieżącym CFP, a także nadsyłania propozycji niezwiązanych bezpośrednio z tematem numeru.

 

Zasady etyki publikacyjnej

Czasopismo „Ekrany” w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym stosuje, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zasady obowiązujące w naukach humanistycznych, zwłaszcza określone przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej) i zdefiniowane w Kodeksie Postępowania
(http://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf).