Kryteria naukowe

EKRANy są czasopismem o tematyce audiowizualnej, figurującym w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: lista B (5 punktów). Zgodnie z aktualnymi wytycznymi MNiSW każdy artykuł naukowy przed publikacją na łamach EKRANów jest recenzowany anonimowo przez dwóch niezależnych recenzentów.

Przed przekazaniem do recenzji redakcja dokonuje selekcji tekstów, biorąc pod uwagę ich tematykę, stylistykę, warsztat badawczy oraz zawartość merytoryczną. Wybrane teksty stają się przedmiotem dalszych prac redakcyjnych w ścisłej współpracy z ich Autor(k)ami.

Zachęcamy do zapoznania się z bieżącym CFP oraz nadsyłania propozycji niezwiązanych bezpośrednio z tematem numeru.

Zasady etyki publikacyjnej

Czasopismo „Ekrany” w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym stosuje, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zasady obowiązujące w naukach humanistycznych, zwłaszcza określone przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej) i zdefiniowane w Kodeksie Postępowania
(http://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf).